Normy w pracy na wysokościach, czyli kilka słów o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo, cz. 2

Miki Podnośniki > Blog  > Prace wysokościowe  > Normy w pracy na wysokościach, czyli kilka słów o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo, cz. 2
Normy w pracy na wysokościach, czyli kilka słów o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo, cz. 2

W pierwszej części artykułu omówiliśmy kwestie związane z uwarunkowaniami formalno-prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa w pracy na wysokościach. W tym miejscu zajmiemy się wymaganiami stawianymi pracownikom wysokościowym.

Kim jest osoba pracująca na wysokościach

To oczywiste, że nie każdy może wykonywać prace definiowane jako prace na wysokościach. Ponieważ kwalifikowane są one jako niebezpieczne, osoby, które dopuszczane są do ich przeprowadzania, są szczegółowo weryfikowane. Oznacza to, że w MIKI nie pracują przypadkowi ludzie, ale kompetentni fachowcy. Odznaczają się oni:

 • znajomością ryzyka związanego z pracą, którą wykonują, pozyskaną w czasie instruktażu środowiskowego,
 • aktualną wiedzą z zakresu BHP, zdobytą w czasie szkoleń dotyczących pracy wysokościowej,
 • umiejętnościami posługiwania się sprzętem zabezpieczającym oraz środkami ochrony osobistej,
 • zdolnością do bezpiecznego przemieszczania się góra-dół w obrębie miejsca pracy,
 • uprawnieniami do obsługi sprzętu do transportu poziomego i pionowego,
 • predyspozycjami psychofizycznymi potwierdzonymi opinią lekarską.

Lekarska kwalifikacja do pracy wysokościowej

Opinia lekarska stwierdzająca zdolność do wykonywania pracy na wysokości wydawana jest w odniesieniu do skierowania na badania lekarskie z adnotacją dotyczącą wysokości, na której wykonywane będą zlecenia: poniżej 3 m lub powyżej. Jest ona dla pracodawcy wiążąca. Przepisy stanowią, że opinia taka musi być aktualizowana zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • w przypadku pracy na wysokości nie do 3 m badani lekarskie powinny być przeprowadzane co 3 – 5 lat w zależności od wskazań lekarza medycyny pracy,
 • jeśli prace wykonywane są na wysokości większej niż 3 m badania należy powtarzać częściej, czyli co 2 – 3 lata, zależnie od tego, co wskaże lekarz,
 • jeśli pracownik ukończył 50 r.ż. powinien mieć orzeczenie aktualizowane co roku.
Ważne! Przeciwwskazaniem do wykonywania pracy wysokościowej powyżej 3 m jest konieczność stałego noszenia okularów korekcyjnych (nie dotyczy to sytuacji, w której mogą one zostać zastąpione soczewkami korekcyjnymi).

Prace na wysokościach – męski zawód?

Ustawodawca przewidział też inne obostrzenia dotyczące dopuszczenia do wykonywania zadań na wysokości, dotyczą one:

 • kobiet ciężarnych – panie takie nie mogą być zatrudniane do wykonywania pracy na wysokości, która wymaga stosowania środków indywidualnej ochrony przez upadkiem; mogą ją natomiast wykonywać na stałych galeriach, pomostach oraz podwyższeniach wyposażonych w pełne zabezpieczenie przez upadkiem; nie mogą one również w ramach obowiązków wchodzić i schodzić po drabinach i klamrach;
 • młodocianych – określenie to dotyczy osób, które ukończyły 16 r.ż., ale nie są jeszcze pełnoletnie, czyli nie mają lat 18. Nie mogą one być zatrudniane przy grążącej upadkiem pracy na wysokości wyższej niż 3 m, obejmującej: budowę oraz czyszczenie kominów, zadania wymuszające określoną postawę ciała, wykonywane w przestrzeni ograniczonej, zlecenia prowadzone na zewnątrz i wiążące się z narażeniem na zmiany mikroklimatu.
Ważne! Młodociani powyżej 17 r.ż., którym zapewnione zostanie pełne zabezpieczenie przed upadkiem przy zminimalizowaniu możliwości wystąpienia innego typu zagrożeń, mogą zostać zatrudnieni przy pracy na wysokości do 10 m w wymiarze obejmującym 2 godziny w ciągu dobry.

Uprawnienia do montowania rusztowań

Do wykonywania zadań nad poziomem ziemi konieczne jest rozstawienie rusztowań, które umożliwią pracownikom swobodne poruszanie się w obrębie miejsca pracy w poziomie i w pionie. Od profesjonalizmu ich zamontowania zależą bezpieczeństwo i efektywność pracy, dlatego zgodnie z literą prawa:

 • montowaniem metalowych rusztowań budowlanych mogą zajmować się tylko osoby legitymujące się uprawnieniami wydanymi przez komisję powołaną przez warszawski Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 • montowanie i demontowanie wiszących rusztowań przeprowadzać mogą tylko osoby, które zyskały uprawniania wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Alpinizm dla potrzeb branży budowlanej

Jeszcze inne wymogi stawiane są pracownikom, którzy podejmują się zadań wymagających dostępu linowego. Są one na tyle specyficzne, że dokładniej omawiamy je w poświęconemu alpinizmowi przemysłowemu we wpisie na naszym blogu firmowymJak się szkolimy, by profesjonalnie wykonywać prace alpinistyczne.

Wybrane akty prawne regulujące kwestie wykonywania zadań na wysokościach

W obu częściach artykułu odnosiliśmy się do:

 • Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141),
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tu rozdz. 6: Prace szczególnie niebezpieczne, Przepisy ogólne §81 w części A oraz Prace na wysokości. §105 – §110 w części E),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (tu § 8a – § 8e),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tu rozdział 8: Rusztowania i ruchome podesty robocze §108 – §132 oraz rozdział 9: Roboty na wysokości §133 – §142).

Wysokościówka w wykonaniu naszej ekipy z Białymstoku

Celem tego szczegółowego, dwuczęściowego artykułu było zaznajomienie naszych Klientów ze specyfiką pracy na wysokości, którą wykonujemy na ich zlecenie oraz uzmysłowienie im, jak wymagająca jest to praca – dodajmy z dumą – wykonywana przez nas na najwyższym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą prac wysokościowych.